Voorwaarden lidmaatschap “vrienden van de studio”

LIDMAATSCHAP

Lidmaatschap wordt verkregen op vraag van LP Studio op basis van een bestaande vertrouwensband.

Door het lidmaatschap te accepteren verklaart het lid zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Leden moeten minimum 18 jaar oud zijn of uitdrukkelijk toestemming hebben van één van de ouders.

Lidmaatschap is gratis.

PUNTEN verzamelen

Een facebookpost moet zinvol zijn en een meerwaarde leveren aan de groep.

Nutteloze of nietszeggende posts komen niet in aanmerking en zullen worden verwijderd.

Maximum 1 post per dag komt in aanmerking voor punten.

Reacties tellen niet mee omwille van praktische redenen.

De facebook en google review mogen gelijkaardig zijn, maar niet identiek.

Leden voor de facebookgroep moeten zinvol zijn. Voor toetreding moeten ze antwoorden op twee korte vragen.

De referentie voor studio of workshop is enkel geldig wanneer er een bedrag van minstens 75 € wordt gespendeerd.

Punten en tarieven zijn indicatief en kunnen wijzigen per project of na verloop van tijd.

AANSPRAKELIJKHEID:

LP Studio behoudt zich het recht om een lid uit te sluiten indien deze op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens LP Studio of derden.

LP Studio behoudt zich tevens het recht om het lidmaatschap, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de voorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

LP Studio is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op welke wijze dan ook met het lidmaatschap verband houdt.

LP Studio kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die ontstaat door netwerkstoringen of problemen met hard- en software en daarmee samenhangend verlies of onvolledige registratie van gegevens.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen kunnen niet worden ingeroepen als basis voor welke verplichting dan ook vanwege LP Studio.

Op deze voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.